Wat is GreenerAge?

Het GreenerAge project wil een laagdrempelige en speelse toegang tot een platform voor milieu- en digitale geletterdheid creëren voor burgers van 55+, door een zelfreflecterend, positief en empowerend instrument voor milieu- en klimaatkwesties te bevorderen.
In combinatie met verbeterde digitale vaardigheden zal het GreenerAge project burgers van 55+ in staat stellen gezonder gedrag voor zichzelf en de planeet te ontwikkelen. Het bevordert een actiever burgerschap met andere burgers in andere EU-landen en hun onderlinge samenwerking tussen de generaties, waarbij ze hun familieleden, buren en vrienden beïnvloeden in de richting van milieuvriendelijker gewoonten en gedragingen.
Het GreenerAge project wil organisaties, steden, regio’s en uiteindelijk burgers in heel Europa ten goede komen door zijn ervaringen, perspectieven en resultaten in vijf landen en culturen te delen en in zes talen aan te bieden.

DOELSTELLINGEN

The GreenerAge project aims to bring benefits to organisations, cities, regions, and ultimately citizens across Europe, through the impact of its results that will span across five countries and cultures and in six languages, with different citizen testimonials and perspectives.  

De belangrijkste doelstellingen zijn:

MILIEUBESCHERMING EN KLIMAATVERANDERING
DIGITALE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES
BRUGGEN BOUWEN TUSSEN CULTUREN EN GENERATIES

Vergroting van de milieuvaardigheden van 55-plussers door middel van informele, op een spel gebaseerde leerstrategieën en -instrumenten, en mede-ontwikkeling van een compendium van kennis en praktijken die de verandering van gedrag en waarden bevorderen die nodig is om tot een koolstofneutrale samenleving te komen.

Bevorderen van toekomstige duurzaamheid en acceptatie van GreenerAge instrumenten en materialen, door een reeks aanbevelingen te ontwikkelen voor trainers, beleidsmakers en organisaties op dit gebied.

Uitbreiding van de toegang tot kennis en hulpmiddelen die samen met de doelgroepen zijn ontwikkeld om een verbetering van de milieu-geletterdheid te bereiken door het gebruik van een nieuw inclusief digitaal platform met speelse elementen.

Vergroting van de competenties van volwassen trainers om laagdrempelige en doelgroepgerichte training over milieuvriendelijk gedrag te geven. Dit gebeurt door de ontwikkeling van een trainershandleiding die gebruikt kan worden voor online, face-to-face en hybride training en die verschillen in klimaatgerelateerde competenties tussen generaties overbrugt.

Doelgroepen

VOLWASSENEN 55+

De bevolking als geheel kan door het gebruik van het educatieve platform en de andere projectresultaten profiteren van een groter milieubewustzijn en een betere kennis over klimaatverandering. De belangrijkste doelgroep van GreenerAge zijn echter 55+ die geïnformeerd zijn en in staat worden gesteld om "groenere" gewoonten, leefstijl en consumptiepatronen aan te nemen.

BELEIDSMAKERS

We richten ons tot beleidsmakers op alle niveaus, maar vooral op lokaal niveau, namelijk bij gemeenten, regionale autoriteiten, gezondheidsafdelingen, enz. Ook EU-beleidsmakers en -organisaties zullen worden ingeschakeld. Zij worden gevraagd om de invoering en uitbreiding van het GreenerAge platform en al het PR-materiaal te steunen, zodat het project ook op nationaal/Europees niveau bekendheid krijgt.

GEMEENSCHAPSORGANISATIES EN -VERENIGINGEN

We zullen ons in de eerste plaats richten op organisaties die zich richten op milieu en bestrijding van klimaatverandering, vergrijzing van de bevolking en volwassenenonderwijs. Bovendien zullen we ook samenwerken met organisaties die te maken hebben met digitale geletterdheid, moderne steden, groene steden, opleiding, en onderzoek in verband met een van de relevante thema's. Onder deze organisaties zullen verschillende Europese netwerken worden ingeschakeld via de bestaande partners van de leden van het consortium, met een bereik en multiplicatoreffecten ook op nationaal/Europees niveau.

PLAATSELIJKE OF VAKPERS EN MEDIA

De mediakanalen zullen ook worden beschouwd als doelgroepen voor verspreidingsdoeleinden, die op nationaal/Europees niveau de resultaten en instrumenten van GreenerAge kunnen verspreiden.

Resultaten

Tijdens het project worden achtereenvolgens vier projectresultaten uitgewerkt. Gecombineerd vormen ze het complete interactieve leerplatform dat beschikbaar zal zijn bij de voltooiing ervan:

PR1: 55+-MILIEU- EN KLIMAATGELETTERDHEID COMPENDIUM

Het consortium zal samen met deskundigen en burgers een compendium en instrumenten voor milieu en klimaatverandering ontwikkelen, met behulp van interviews en verklaringen in de vijf partnerlanden. Op basis van de verzamelde input zullen we een gezamenlijke strategie uitwerken van de behoeften en tekorten op het gebied van milieu- en digitale geletterdheid voor volwassenen van 55+.

PR2: DIGITAAL LEERPLATFORM MET SPEELSE ELEMENTEN 'GREENERAGE' VOOR 55+

Er wordt een inclusief en interactief leerplatform met spelelementen ontwikkeld om de klimaat- en milieu-geletterdheid, met inbegrip van de digitale geletterdheid, te verbeteren. We zullen met de belanghebbenden samenwerken om een eenvoudige en aantrekkelijke interface te creëren die het compendium, de inhoud van de opleiding en de hulpmiddelen, en erkende spelstrategieën combineert om een milieuvriendelijk gedrag te stimulieren.

PR3: HANDBOEK VOOR OPLEIDING IN MILIEU- EN KLIMAATVAARDIGHEID VOOR 55+ERS

Na de voltooiing van het compendium en het digitale leerplatform zal het consortium een handboek voor trainers ontwikkelen met achtergrondkennis en workshopconcepten om zowel in aanwezigheid als online opleidingen mogelijk te maken.

PR4: AANBEVELINGEN VOOR EEN GROENER BELEID

Er zal een reeks beleidsaanbevelingen worden gericht aan de EU, relevante organisaties en plaatselijke beleidsmakers, met handvatten voor maatregelen, achtergrondkennis en verdere informatie voor een grootschalig gebruik van het complete pakket lesmateriaal.